Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Velikost ohrožení závislá na druhu, množství a chemických vlastnostech dopravované tekutiny v provozu

17. 1. 2022

1. Ohrožení závislá na chemických vlastnostech a množství média v provozu – využití PEDu pro provoz

Je doporučené přebrat hodnocení vlastností a množství média z kapitoly  . kde jsou určeny už ve fázi projektu ze směrnice PED.

Dále však by bylo nutné vypracovat hodnocení důležitosti jednotlivých potrubních větví z hlediska bezpečnosti a řízení rizik pro celek. Nejjednodušší je přijmout už něco vypracovaného, proto je dále uveden příklad roztřídění potrubních větví z normy ČSN EN 1998.4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení Část 4 Zásobníky, nádrže a potrubí

Provozovatel či projektant musí tlaková zařízení roztřídit podle významu pro celek do těchto tříd:

Třída I. odpovídá situacím, při kterých při porušení potrubí je ohrožení lidských životů malé a ekonomické či sociální škody jsou malé anebo zanedbatelné.

Třída II. odpovídá situacím, při kterých při porušení potrubí je ohrožení lidských životů střední a ekonomické či sociální škody jsou lokální.

Třída III. odpovídá situacím, při kterých při porušení potrubí je ohrožení lidských životů velké a ekonomické či sociální škody jsou rozsáhlé.

Třída IV. odpovídá situacím, při kterých při porušení potrubí je ohrožení lidských životů výjimečné a ekonomické či sociální škody jsou extrémní.

 

2. Ohrožení výbuchem podle ATEX

2.1. O ATEXu

ATEX 1999/92/ES - směrnice EU o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice neřeší technické požadavky na výrobky, ale nezbytnou dokumentaci a přijatá opatření k minimalizaci rizik při jejich provozu. Kontrolu provádějí na požádání akreditované osoby Směrnice je označena číslem 1999/92/EC a je identická s nařízením vlády č.406/2004 Sb. Před uvedením zařízení do zkušebního provozu musí být zpracována dokumentace dle uvedené směrnice. Je též označován jako provozní ATEX.

 

2.2. Zásady prevence rizik

Prostředí s nebezpečím výbuchu je prostředí, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra v důsledku místních a provozních podmínek. Uvedená výbušná atmosféra je směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi.

Při uplatňování zásad prevence rizik nebo k zajištění ochrany před výbuchem přijímá provozovatel technická a organizační opatření přiměřená povaze provozu v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v následujícím pořadí

a) předcházení vzniku výbušné atmosféry

b) zabránění iniciace výbušné atmosféry,

c) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

 

2.3. Opatření k ochraně před výbuchy

Předtím, než je pracoviště s prostředím nebezpečí výbuchu poprvé uvedeno do provozu, musí být ověřena jeho celková bezpečnost z hlediska rizika výbuchu. Musí být dodrženy veškeré podmínky nezbytné pro zajištění ochrany před výbuchem.

Přítomnost výbušné atmosféry kontroluje provozovatel vždy při uvádění potrubí a celého zařízení do provozu anebo při podezření, že hořlavé plyny nebo kapaliny ze zařízení unikají například přírubovým spojem.

Při přijímání opatření k zabránění iniciace výbušné atmosféry bere provozovatel v úvahu přítomnost možných zdrojů iniciace výbušné atmosféry včetně elektrostatických výbojů vznikajících při proudění tekutiny potrubím z plastů anebo teplého povrchu potrubí

Další opatření všeobecného charakteru ochrany před výbuchem netýkající se přímo potrubí jsou uvedeny ve výše uvedené směrnici ATEX.